Russkiy Mir in Ukraine. Nearing a precipice?

May 22 2018

1st floor.. Учасники: Larysa Yakubovych, Yevhen Mahda, Kyrylo Halushko, Yana Prymachenko, Volodymyr Holovko, Taras Marusyk, Stanislav Kulchytskiy. Модератори: Viktor Litvinov. Організатори: Ministry of Information Policy, Ukraine, Klio, Kalamar

Comments Off on Russkiy Mir in Ukraine. Nearing a precipice?

Comments are closed at this time.

YouTube video